Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Οι θέσεις της ΡΕΚΚ στην Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμαριάς

Ο επικεφαλής της ΡΕΚΚ, δημοτικός σύμβουλος Μανόλης Λαμτζίδης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του N. 3852/2010 στις 15 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμαριάς με θέμα «Συζήτηση και έκφραση γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Διαχείρισης Κοινοχρήστων χώρων», στην οποία είχαν προσκληθεί τα μέλη (εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, που κληρώθηκαν με ηλεκτρονική κλήρωση σε σύνολο 49) και οι δημοτικές παρατάξεις.

Επίσης παρευρέθηκαν μεμονωμένοι ιδιοκτήτες περιπτέρων και καταστημάτων εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος, που είχαν ειδοποιηθεί από τον επικεφαλής της ΡΕΚΚ προκειμένου να διατυπώσουν τις γνώμες τους για σειρά  ρυθμίσεων,  που τους αφορά άμεσα, και τους οποίους ο Δήμος δεν είχε φροντίσει να καλέσει.
Σημειώνεται ότι σε καθημερινή εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας ο Δήμαρχος Καλαμαριάς με  το σχέδιο αυτό υποστήριζε ότι «θα μπεί τάξη στα τραπεζοκαθίσματα» στον πεζόδρομο της οδού Κομνηνών και στην οδό Μεταμορφώσεως, όπου σημειώνεται κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου και παραβίαση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, που έχουν άδεια να τοποθετούν στους κοινόχρηστους χώρους.
Λόγω έλλειψης απαρτίας, η Επιτροπή συνεδρίασε την επόμενη ημέρα , Πέμπτη 16 Ιουλίου.
Στη συζήτηση έλαβαν μέρος μόνο δύο δημοτικές παρατάξεις, η «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς»  και η «Πρωτοβουλία για την Καλαμαριά».
Από αυτές μόνο η «ΡΕΚΚ» κατέθεσε γραπτό υπόμνημα με παρατηρήσεις, τις οποίες είχε επεξεργαστεί σε ειδική συνεδρίαση τις προηγούμενες ημέρες στα γραφεία της  .
Το κείμενο που κατέθεσε είναι το ακόλουθο:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ XΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
                                                 Καλαμαριά, 14 Ιουλίου 2015
Η πραγματική και ουσιαστική διαβούλευση αποτελεί μία αυθεντική δημοκρατική διαδικασία, μέσω της οποίας αφενός διευκολύνεται η έκφραση γνώμης ολοένα και μεγαλύτερου  κύκλου προσώπων για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, αφετέρου αποτρέπονται σφάλματα ή ουσιώδεις παραλείψεις από την πλευρά της αρχής που εισάγει το θέμα για διαβούλευση.
Στην προκείμενη περίπτωση, είμαστε θετικοί απέναντι στην πρωτοβουλία, αλλά υποβάλλουμε και ουσιαστικές παρατηρήσεις , τις οποίες εκθέτουμε στη συνέχεια:
1. Αναγκαία η αναφορά και συμπερίληψη της σχετικής μνείας στο άρθρο 4 του προς διαβούλευση Κανονισμού στο Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 20 παρ. 2 «δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικούμενου») και στο νόμο 2690/1999 , με τον οποίο στο άρθρο 1 κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, πεδίο εφαρμογής του οποίου αποτελούν και οι ΟΤΑ (αρθρ. 1 του Κώδικα).
2. Απουσιάζει η αναφορά στον « ΟΔΗΓΟ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ-  Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος και των πολιτών» (ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) που εκδόθηκε το 2012 ως αποτέλεσμα συνεργασίας του τότε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και του Συνηγόρου του Πολίτη.
3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (σελ. 40 του κειμένου) απουσιάζει η μνεία στην παραλιακή ζώνη  (οδός Πλαστήρα κλπ.), αλλά και στους άξονες των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Αδριανουπόλεως,  οι οποίοι δεν είναι κατά κυριολεξία ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, αλλά διεκδικούν  τη θέση τους στις προς «ανάπτυξη» περιοχές, όπως και σε άλλα μικρότερης σημασίας τοπικά κέντρα, στα οποία παρατηρείται καταστρατήγηση των κανόνων χρήσης των κοινόχρηστων χώρων.
4. Στο άρθρο 5 παρ. 1 του κειμένου υπάρχει η φράση «…περιπτώσεις χρήσης κοινόχρηστων χώρων που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό κλπ….» (σελ. 8), την οποία θεωρούμε «παράθυρο» για παραβίαση της αρχής της ομοιομορφίας και της ισότητας, που δεν είναι ανεκτό σε ένα κείμενο που οι συντάκτες του φιλοδοξούν να του προσδώσουν χαρακτήρα και ισχύ  νόμου (κανονιστικής διάταξης).
Αντί αυτού ζητούμε να τεθεί:
«Όλοι οι υφιστάμενοι κοινόχρηστοι χώροι στα διοικητικά όρια του Δήμου καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται τροποποίησή του με την ίδια διαδικασία (διαβούλευση, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κλπ.) και νέα κωδικοποίηση….» ώστε να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο των κειμένων τύπου «κουρελού» , όπου στο τέλος δύσκολα γνωρίζουν οι πάντες, τι ισχύει και πού.
5. Στο άρθρο 11 του κειμένου προστίθεται διάταξη σε εναρμόνιση με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, που διέπουν τη λειτουργία και συμπεριφορά των οργάνων της διοίκησης, αλλά με οδηγούς τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της ισότητας των πολιτών, της επιείκειας και της καλόπιστης συμπεριφοράς των οργάνων της διοίκησης, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«….Κανένα πρόστιμο ή οποιοδήποτε άλλο δυσμενές διοικητικό μέτρο δε επιβάλλεται σε βάρος των παραβατών, αν δεν προηγηθεί γραπτή σύσταση που παραδίνεται με απόδειξη παραλαβής στον φερόμενο ως παραβάτη, στην οποία θα περιγράφεται το είδος της φερόμενης παράβασης, η διάταξη νόμου, η οποία παραβιάζεται και ρητή προθεσμία συμμόρφωσης συνοδευόμενη με την πρόσκληση στον φερόμενο παραβάτη μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών  να υποβάλει γραπτές αντιρρήσεις στην αρμόδια υπηρεσία , διαδικασία που επέχει τη θέση της προηγούμενης ακρόασης (άρθρο 6 ν. 2690/1999 , «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» σε συνδυασμό με τη με αρ. 458/1995 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ). Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής, δεν επιβάλλεται καμία κύρωση. Με την παρέλευσή της ο φερόμενος παραβάτης ή συμμορφώνεται με το περιεχόμενο της γραπτής σύστασης χωρίς άλλες συνέπειες ή υφίσταται τις προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό και τις άλλες νομικές διατάξεις συνέπειες , διατηρώντας το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια».
Με εκτίμηση στο έργο των συντακτών του κειμένου που δόθηκε προς διαβούλευση, υποβάλλουμε τις πιο πάνω παρατηρήσεις, με ρητή επιφύλαξη να προσθέσουμε επιπλέον και επιμέρους παρατηρήσεις και σχόλια, ώστε ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ να καταστεί λειτουργικός και αποτελεσματικός.
Με εκτίμηση,
ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμαριάς
Επικεφαλής της ΡΕΚΚ» 

Στη συζήτηση, επίσης τονίστηκε από την πλευρά του επικεφαλής της ΡΕΚΚ ότι στη διαβούλευση έπρεπε να κληθούν και μεμονωμένοι επαγγελματίες κλάδων που τους αφορούν οι ρυθμίσεις, ότι  κακώς εξαιρέθηκε η «παραλιακή ζώνη» (Πλαστήρα κλπ.) από την τελευταία παράγραφο με την ειδική αναφορά στις οδούς Κομνηνών και Μεταμορφώσεως και ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η επιβολή των όποιων ρυθμίσεων ψηφιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο από όργανα του Δήμου.
Τονίζεται ότι με εισήγηση του Δημάρχου Καλαμαριάς, δεν πρόκειται να συσταθεί Δημοτική Αστυνομία και ο έλεγχος θα διεξάγεται, όπως μέχρι σήμερα, από Ελεγκτές –δημοτικούς υπαλλήλους, των οποίων το ωράριο λήγει το μεσημέρι, και έτσι ο πραγματικός και ουσιαστικός έλεγχος τις «ώρες αιχμής» καθίσταται ανέφικτος.
Στη συζήτηση έλαβαν μέρος απλοί πολίτες, εκπρόσωποι φορέων ορισμένοι καταστηματάρχες και επαγγελματίες, και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, που εκπροσωπήθηκαν.

Τα πρακτικά της συζήτησης με όλες τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν και γραπτά και προφορικά  θα διαβιβαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου, ύστερα από διαλογική συζήτηση να ληφθεί σχετική απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.