Κυριακή 24 Ιουλίου 2016

Με 28 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Καλαμαριάς

Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς την Τετάρτη 27 Ιουλίου, ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1.
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1οΈγκριση της υπ’ αριθ. 133/2016 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: Πρόεδρος της ΕΠΖ – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 2οΈγκριση της υπ’ αριθ. 136/2016 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση της υπ’ αριθ. 137/2016 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: Πρόεδρος της ΕΠΖ – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της 308/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Πρόεδρος της ΟΕ -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 5ο:  Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στο πανηγύρι του Ι.N.ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΘΕΜΑ 6ο:    Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στο πανηγύρι του Ι.Ν.Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
ΘΕΜΑ 7οΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 69,50 ευρώ για την επιστροφή χρημάτων στον Δεδελούδη Γεώργιο ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 8ο: Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ ετών  2007-2012 και καταγγελίες σύμβασης της ΔΕΗ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 9ο: Επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρία MAX OUTDOOR A.E. για την  τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών με περιεχόμενο των εταιριών “PRAKTIKER” και  “Η & Μ” σε μη επιτρεπτά διαφημιστικά πλαίσια των στεγάστρων του Δήμου Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 10ο: Επιβολή προστίμου διαφήμισης στον “ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” για την τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων σε χώρο μη επιτρεπτό για διαφημιστική ενέργεια στο Δήμο Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 11ο: Επιβολή προστίμου διαφήμισης στον “ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” για την τοποθέτηση δέκα (10) διαφημιστικών μέσων σε στύλους κοινής ωφέλειας στο Δήμο Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 12ο: Επιβολή προστίμου στον ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ για δύο (2) επαγγελματικές επιγραφές με κυλιόμενα μηνύματα στην οδό Κομνηνών 64.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 13οΕπιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρία K CENTER GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για την τοποθέτηση διαφημιστικής τέντας σε περίπτερο στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 85.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.697,05 ευρώ για την επιστροφή χρημάτων στην Λουτατίδου Ανδρομάχη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 15οΈγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων τύπων καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων του Δήμου Καλαμαριάς και των νομικών προσώπων του, καθώς και προμήθειας λιπαντικών για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, συνολικού ποσού 766.646,33 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και δικαιώματος προαίρεσης 10% στα καύσιμα).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου

ΘΕΜΑ 16ο: Εξέταση της υπ’ αριθμ. 23114/06-07-2016 αίτησης του κ. Ηλιάδη Ιωάννη  για παράταση ταφής της Γεωργάκογλου Δήμητρας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 17ο:  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 22310/30-6-2016 αίτησης της κας. Χατζή Πελαγίας για παράταση ταφής του Χατζή Χρήστου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ανάθεσης εργασίας σε τρίτο, ποσού -198.400,00- Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για τη διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) για τα έτη 2016 - 2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Ανακύκλ. και Πρασίνου. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:  «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους εγκαταστάσεων κτιρίων πολιτιστικών δραστηριοτήτων – πλατεία Σκρά και του 12ου Δημοτικού Σχολείου»  (Αριθ. Μελ. 34/2013)  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή                      πεζόδρομων στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης » (αριθ. μελέτης: 41/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. – Πολ. Προς. & Περιβάλλοντος – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση για τη διοργάνωση εκδήλωσης στον συνοικισμό «Ν. Βότσης» και διάθεση πίστωσης ποσού 1.677,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των ασφαλιστικών εισφορών, για την υλοποίησή της.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ   Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση και εξουσιοδότηση υπογραφής Πάγιας Εντολής Ανάθεσης Αυτόματης Εξόφλησης Οφειλών του Δήμου Καλαμαριάς προς την VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. μέσω της VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε., για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και έκδοση εισιτηρίων εκδηλώσεων. Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.967,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των εξόδων.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ   Μ. Αμπατζίδης
           ΘΕΜΑ 23ο: Τροποποίηση της με αριθμό 118/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ   Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διοργάνωσης συνεδρίου με θέμα “Ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης μετά τη συνθήκη ανταλλαγής πληθυσμών” καθώς και έκθεσης έντυπου υλικού σε συνεργασία 
                   με την Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ   Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 25ο:  Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου <<REACT>>
                    Εισηγητής: Αναπληρώτρια Δημάρχου- κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 26ο:  Παραχώρηση  δωρεάν χρήσης δημοτικής έκτασης προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  175,58 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για έξοδα κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετάβαση του δημοτικού συμβούλου και επικεφαλής δημοτικής παράταξης -Εμμανουήλ Λαμτζίδη στην Αθήνα, για να συμμετάσχει στην έκτακτη γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των προγραμμάτων σίτισης απόρων και κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου, της λειτουργίας των δομών των  νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου και των νομικών του προσώπων για την περίοδο 2016-2017, ποσού 504.347,86 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.