Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00, η 28η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται  στους Νέους Επιβάτες. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

-ΘΕΜΑ 1ο: Επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης στην μελέτη κτηματογράφησης  πολεοδόμησης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 2ο : Αύξηση δόσεων στους Χ.Κ. 0059/2015 και 0273/2015.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση των Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων  Κινηματογράφων  υπαίθρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  & Οριστική Παραλαβή του Έργου «Ανακατασκευή τμήματος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Μεσημερίου λόγω θεομηνίας» ( υπ’ αριθ. μελ. 44/2014).
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για μικρά έργα ή έργα συντήρησης, που η  δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87,     άρθρο 15, παρ.2, όπως τροποποιήθηκε με το  Π.Δ. 227/99, για το έτος 2016.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών & Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/80, άρθρο 67 & 70, για το έτος 2016.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,άρθρο 7, παρ.1, για το έτος 2016.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού για τη συγκρότηση Επιτροπών, σύμφωνα με α) το Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α΄) και β) το Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 444 Β΄/99), για το χαρακτηρισμό των ακτών του ως πολυσύχναστες ή μη, για το έτος 2016.
-Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηϊωαννίδης
-ΘΕΜΑ 9ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ν. Μηχανιώνας (β΄ Φάση»), με ανάδοχο τον κ. Παπαθεοδώρου Αυγερινό Ε.Δ.Ε.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 10ο : Συγκρότηση Επιτροπών έτους 2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
-ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών εκποίησης, αγοράς, εκμίσθωσης, μίσθωσης ακινήτων και κινητών πραγμάτων,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, άρθρο 1, για το έτος 2015.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
-ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 527/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «αναπροσαρμογή Τελών και Δικαιωμάτων για τη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Λιμενικού Γραφείου δήμου Θερμαϊκού».  
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
-ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 528/20015 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής που αφορά στην «Κατάρτιση νέου Κανονισμού εσωτερικής Λειτουργίας του Λιμενικού Γραφείου Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηϊωαννίδης
-ΘΕΜΑ 14ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 217/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο υπαίθριας διαφήμισης. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
-ΘΕΜΑ 15ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση πάρκου Κ.Χ. 42Τ Περαίας» (υπ’ αριθ.09/2009 μελέτη).
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 16ο : Έγκρισή εκμίσθωση του κυλικείου του γηπέδου του Αγγελοχωρίου, προσδιορισμός κατόπιν δημόσιας κλήρωσης του 30% των καθοριζομένων κυλικείων, τα οποία θα παραχωρηθούν σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, καθορισμός χρόνου παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αυτών, όπως και καθορισμός του ύψους του τέλους τους.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
-ΘΕΜΑ 17ο : Παραλαβή της Τοπογραφικής Μελέτης με τίτλο «Έργα Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων  στον Οικισμό Μεσημερίου του δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 105/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ περί «Κατάρτισης & Ψήφισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2016 της ΔΗΚΕΘ».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
-ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 106/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ περί «Κατάρτισης & Ψήφισης Προϋπολογισμού έτους 2016 της ΔΗΚΕΘ».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
-ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 107/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ περί «Έγκριση πίνακα 5Γ. « Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. ΟΤΑ»  της ΔΗΚΕΘ για το έτος 2016 στο Πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
-ΘΕΜΑ 21ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θερμαϊκού, έτους 2015, με την ένταξη εκτέλεση νέων έργων - προμηθειών - εργασιών και ενίσχυση ποσού υφισταμένων ενδείξεων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 22ο : 21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015, δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
-ΘΕΜΑ 23ο : Καθορισμός ειδικοτήτων των θέσεων που εγκρίθηκαν και αφορά προσωπικό σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας οκτώ (8) μηνών.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης
-ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του συνημμένου σχεδίου της Α’ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Θερμαϊκού (Στρατηγικός Σχεδιασμός) για την περίοδο 2015-2019

Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.