Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Τι αλλάζει σε τεκμήρια και "πόθεν έσχες"

Αυστηρότερο «πόθεν έσχες» για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, περισσότερους φόρους για εργαζόμενους που λαμβάνουν παροχές σε είδος, ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση για όσους αποκτούν μικρά εισοδήματα από τόκους και ακίνητα και επιβολή φόρου υπεραξίας είναι ορισμένες από τις ανατροπές που φέρνουν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος», στο «πόθεν έσχες» περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την αγορά μετοχών, ομολόγων ή άλλων χρεογράφων, καθώς και η σύσταση ή συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης.
Εξαιρούνται από τα ελάχιστα τεκμήρια διαβίωσης των 3.000 και των 5.000 ευρώ όσοι δηλώνουν εισοδήματα μόνο από τόκους και ακίνητα.
Οι κάθε είδους παροχές σε είδος οι οποίες δίδονται από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο ή σε συγγενικό του πρόσωπο θεωρούνται μισθός και προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημά του.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το άθροισμα των παροχών αυτών να υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά έτος. Οποιοδήποτε δάνειο δίδεται στον εργαζόμενο πρέπει να περιβάλλεται με τη μορφή έγγραφης συμφωνίας, να φέρει βέβαιη ημερομηνία (από Κ.Ε.Π.) και να έχει αποδοθεί το αναλογούν χαρτόσημο στη Δ.Ο.Υ. Αν δεν έχει γίνει έγγραφη συμφωνία, το σύνολο του δανείου λογίζεται ως παροχή σε είδος και φορολογείται. Προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών θεωρείται δάνειο και, εφόσον εξοφλείται ατόκως, τότε ο εργαζόμενος θεωρείται ότι αποκτά εισόδημα σε είδος.
Με συντελεστή 15%
Παροχή σε είδος θεωρείται η ωφέλεια που προκύπτει από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών. Η παραχώρηση κατοικίας από την επιχείρηση προς τον εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο θεωρείται παροχή σε είδος και συνίσταται είτε στο μίσθωμα που καταβάλλει η επιχείρηση για τον εργαζόμενο είτε σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών μεριδίων αυτής ή εμπράγματου δικαιώματος επί της ακίνητης περιουσίας ή ιδανικού μεριδίου αυτού φορολογείται με συντελεστή 15%.
Το ίδιο ισχύει για κέρδη από πωλήσεις τίτλων (μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κ.λπ.).
Δηλώνονται τα πάσης φύσεως εισοδήματα από ακίνητα (από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση κ.λπ.). Τα ποσά που πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς αυτούς είναι τα πάσης φύσεως εισοδήματα από ακίνητα. Τα συγκεκριμένα ποσά μεταφέρονται και συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα Τaxisnet στους συγκεκριμένους κωδικούς, αμέσως μόλις ο φορολογούμενος ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2 «αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας», η οποία πρέπει να προηγηθεί της υποβολής της δήλωσης Ε1.
Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προς τα τέκνα ή τους γονείς του φορολογουμένου ή προς άλλους ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, δεν υπόκειται σε φόρο.
Στο μεταξύ οι φορολογούμενοι θα βρουν προσυμπληρωμένους του εξής κωδικούς:
• Πίνακας 4Α κωδικοί 301-302, 303-304, 321-322, 325-326, 309-310, 313-314, 315-316, 333-334, 393-394.
• Πίνακας 4Β κωδικοί 255-256, 257-258.
• Πίνακας 4Γ2 κωδικοί 403-404, 601-602, 605-606.
• Πίνακας 6 κωδικοί 619-620, 617-618, 613-614, 335-336.
Η προσυμπλήρωση των στοιχείων έγινε με βάση τα αρχεία της υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει της ΠΟΛ.1051/ 19.2.2015.
Σε περίπτωση που έχετε έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί, θα πρέπει:
Να συμπληρώσετε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα, δαπάνες κ.λπ.).
Να κάνετε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1.
Να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθείτε αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
Εφόσον ο εργοδότης υποβάλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση και ενημερωθούν τα αρχεία θα μπορείτε να συνεχίσετε την υποβολή της δήλωσης Ε1.
Εάν δεν υποβάλει τη βεβαίωση, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς της δήλωσης που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (στην περίπτωση αυτή μπορεί να κληθείτε να αποστείλετε στη ΔΗΛΕΔ τις σχετικές βεβαιώσεις). Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, θα πρέπει:
Να συμπληρώσετε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα, δαπάνες κ.λπ.).
Να κάνετε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1.
Να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη ή τον φορέα ώστε να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία.
Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων μέσω e-mail ή στο 15515.
Φοροαπαλλαγές
Για όλους τους φορολογούμενους και όχι μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους εφαρμόζονται φέτος οι φοροαπαλλαγές για τις ιατρικές δαπάνες, τα νοσήλια, τα φάρμακα και τις δωρεές ενώ έχει μειωθεί η αξία των αποδείξεων για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Ειδικότερα παρέχεται έκπτωση φόρου 10% των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Επίσης υπάρχει μείωση φόρου για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς εφόσον αυτές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 100 ευρώ.
Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ θα πρέπει να έχουν αποδείξεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος και μέχρι του ποσού των 10.500 ευρώ. Αν, για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος έχει 6.000 ευρώ από σύνταξη και 3.600 ευρώ (300Χ12), από ενοίκια οι αποδείξεις που θα πρέπει να δηλώσει είναι 600 ευρώ (6.000 Χ 10%). Αν συλλέξουν περισσότερες αποδείξεις δεν έχουν κανένα όφελος. Αντίθετα, αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς. Για παράδειγμα για εισόδημα 40.000 ευρώ απαιτούνται 4.000 αποδείξεις. Αν ο φορολογούμενος καταθέσει 2.000 αποδείξεις, δηλαδή 2.000 λιγότερες, τότε πέρα από τον φόρο που θα πληρώσει, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 2.000 Χ22% = 440 ευρώ επιπλέον.
Οσον αφορά τις προθεσμίες η δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβληθεί έως την 30ή Ιουνίου 2015, ενώ η καταβολή του φόρου μπορεί να γίνει εφάπαξ, με έκπτωση 2% ή σε τρεις διμηνιαίες δόσεις. Η προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή, αλλά και για την πρώτη δόση, είναι η 31η Ιουλίου 2015. Η δεύτερη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου 2015.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.