Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

«Συμπολιτεία»: Θετικά τα βήματα της κυβέρνησης για τους Δήμους

Με ανακοίνωσή της η «Συμπολιτεία Θερμαϊκού» εκφράζει την ικανοποίηση των μελών της για τα πρώτα δείγματα της νέας κυβέρνησης σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, βήματα που τα θεωρεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς συνοδεύτηκαν από σειρά ευεργετικών μέτρων. Ζητάει δε από την κυβέρνηση να επιταχυνθούν οι αλλαγές, κυρίως με την απευθείας κατανομή πόρων στους ΟΤΑ.

Σημειώνει ακόμη ότι η έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής της Βουλής για την αντικατάσταση του Καλλικράτη, γεννάει πολλές και μεγάλες προσδοκίες. Τονίζει δε ότι οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να συζητηθούν με την κοινωνία του Δήμου και το σύνολο της Αυτοδιοίκησης, ώστε να υπάρξει συμβολή τους στην αποκατάσταση της δημοκρατίας και της αξιοκρατίας.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσε η «Συμπολιτεία», έχει ως εξής:

«Συμπολιτεία Θερμαϊκού
                                                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η «Συμπολιτεία Θερμαϊκού» υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα πρώτα δείγματα της νέας κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Βήματα που τα θεωρεί παραπάνω από ενθαρρυντικά. Ιδιαίτερα μετά την τελευταία λαίλαπα της πολιτικής των μνημονίων στους Δήμους όλης της χώρας, εξ αιτίας της οποίας είχε περιοριστεί η Αυτοδιοίκηση επί μία πενταετία, σε ρόλο φτωχού συγγενή του κράτους.
Πέρα από το Νομοσχέδιο για την Ανθρωπιστική Κρίση, που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά για πολλές δράσεις των Δήμων, έγινε δεκτή από την κυβέρνηση η πρόταση της ΚΕΔΕ και εισήχθησαν στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων οι οφειλές προς ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς για τις πολεοδομικές επεκτάσεις. Η ρύθμιση αυτή θα εισφέρει ένεση ρευστότητας στους Δήμους, από έσοδα που είχαν «ξεγράψει», και θα δώσει ανάσα ζωής σε πολλούς πολίτες και επαγγελματίες, που είχαν βρεθεί σε αδιέξοδο και δεν μπορούσαν να καλύψουν εφ άπαξ τις οφειλές τους στους Δήμους. Ιδιαίτερα για το Δήμο Θερμαϊκού, όπου υπάρχουν μεγάλες οφειλές σε εισφορές λόγω επέκτασης, η  ρύθμιση ήταν «μάνα εξ ουρανού» για τους δημότες.
Όμως οι ουσιαστικές πρώτες τομές στη λειτουργία του κράτους περιλαμβάνονται στον πρόσφατο Νόμο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε να γίνονται πλέον πράξη πολλές από τις προτάσεις της παράταξής μας, που αποτελούσαν διεκδικήσεις και των εργαζομένων αλλά και όλων των προοδευτικών φορέων της Αυτοδιοίκησης. Ο Νόμος 4325/15 κάνει ένα πρώτο και αποφασιστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της διοίκησης, την εξυπηρέτηση σε ισότιμη και διαφανή βάση των πολιτών και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, αποκαθιστώντας παράλληλα αδικίες των μνημονιακών πολιτικών που υλοποίησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Ο νόμος 4325/15 συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό του Δημόσιου τομέα με μέτρα όπως:
-        Απαγόρευση της πολιτικής επιστράτευσης των εργαζομένων στις απεργίες.
-        Εξορθολογισμός του πειθαρχικού δικαίου και περιορισμός της αργίας.
-        Συμμετοχή των εργαζομένων στα πειθαρχικά συμβούλια.
-        Επέκταση των δικαιωμάτων των πολιτών/δημοτών και υπαλλήλων και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
-        Συμμετοχή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε διαδικασίες κινητικότητας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους μόνιμους.
-        Επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας.
-        Ουσιαστική ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εξυπηρέτηση του πολίτη. Αναζήτηση δικαιολογητικών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών και μέσω των ΚΕΠ, ηλεκτρονική αλληλογραφία και πρωτόκολλο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,  ηλεκτρονική ταυτοποίηση και μερίδα πολίτη (περιλαμβάνεται και το δημοτολόγιο), κλπ.
Επίσης επιλύει σοβαρά οικονομικά και διαχειριστικά ζητήματα των ΟΤΑ,  όπως:
·         Η παύση των ποινικών και πειθαρχικών διώξεων εναντίον αιρετών και υπαλλήλων Ο.Τ.Α. σε περίπτωση μη άσκησης ένδικων μέσων σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, σε υποθέσεις εργατικών διαφορών του προσωπικού τους.
·         Η διασφάλιση των προθεσμιακών καταθέσεων των Ο.Τ.Α. & η εξαίρεση τελών και ανταποδοτικών τελών από την υποχρεωτική εφαρμογή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου.
·         Η δυνατότητα δανειοδότησης των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
·         Η παράταση της διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014.
Ακόμα περιέχονται άρθρα που εξασφαλίζουν τη λειτουργία κοινωνικά ωφέλιμων δομών των ΟΤΑ, όπως για παράδειγμα :
·         Η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας  (ΚΔΗΦ) και των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων.
·         Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών μέσω της παράτασης των συμβάσεων προσωπικού.
·         Η αποτελεσματικότητα κρίσιμων υπηρεσιών που παρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση σε έκτακτες περιόδους, με την εξαίρεση από Π.Υ.Σ. των προσλήψεων προσωπικού με διάρκεια έως 8 μήνες για αντιμετώπιση θεομηνιών, πλημμυρών ή καταστροφών
·         Η επάρκεια του εποχικού προσωπικού, με την παράταση των 2μηνων συμβάσεων σε 3μηνες για δράσεις πυρασφάλειας και ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Τέλος ο Νόμος επιλύει χρόνια προβλήματα εργασίας στους ΟΤΑ, όπως :
·       Η απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου, όπου δεν απαιτείται πλέον Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ).
·       Η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα. Οι συμβάσεις αυτές εξαιρούνται από την υποχρέωση έγκρισης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) και σπάνε στην πράξη τους μνημονιακούς περιορισμούς προσλήψεων που οδηγούσαν στην ιδιωτικοποίηση τομέων της Αυτοδιοίκησης (πχ. καθαριότητα).
·       Η αυτοδίκαιη κατάταξη των μουσικών των δήμων και των νομικών τους προσώπων στον κλάδο μουσικών ΤΕ.
Οι θετικές αυτές εξελίξεις δεν θα μας κάνουν να εφησυχάσουμε. Ταυτόχρονα με το στόχο μιας Ελλάδας εκτός Μνημονίων ονειρευόμαστε μια Αυτοδιοίκηση πιο κοντά στον πολίτη και πιο δημοκρατική.
Διεκδικούμε την επιτάχυνση των αλλαγών από την κυβέρνηση και μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση με απευθείας κατανομή πόρων στους ΟΤΑ, σε μια Ελλάδα που δεν θα βαρυγκωμεί κάτω από την μπότα των δανειστών της, αλλά θα αποφασίζει μόνη για το μέλλον της.
Η έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής της Βουλής για την αντικατάσταση του Καλλικράτη γεννάει πολλές και μεγάλες προσδοκίες, τις οποίες θέλουμε να συζητήσουμε με την κοινωνία του Δήμου μας και το σύνολο της Αυτοδιοίκησης, ώστε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας και της αξιοκρατίας.

                                                                                    Περαία 25 Μαίου 2015
                                                                             ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                         

Η  Συντονιστική Επιτροπή»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.