Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Προσλήψεις για στελέχωση της Δομής στον Πάλιουρα

Από το Φιλανθρωπικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Caritas Hellas», που έχει αναλάβει εργολαβικά από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες τη λειτουργία της Δομής Προσφύγων που θα δημιουργηθεί τις επόμενες ημέρες στον Πάλιουρα Επανομής, για τη φιλοξενία 250 Σύριων προσφύγων, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο προκήρυξη για την πρόσληψη 23 ατόμων.

Τα άτομα αυτά που θα προσληφθούν, προορίζονται μάλλον να στελεχώσουν αποκλειστικά τη Δομή του Πάλιουρα, δεδομένου ότι κατά τη χτεσινή συνάντηση στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού με εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας και της Κάριτας, αναφέρθηκε ότι θα απασχοληθούν στις δύο πολυκατοικίες της Επανομής που θα φιλοξενήσουν οικογένειες προσφύγων «περίπου 25 άτομα»
Οι ειδικότητες που αναφέρονται στην προκήρυξη και θα προσληφθούν για το συγκεκριμένο έργο, είναι: Έξι (6) κοινωνικοί λειτουργοί, ένας (1) συντονιστής κοινωνικών λειτουργών-κοινωνιολόγος, δύο (2) υπεύθυνοι κοινωνικών λειτουργών, ένας (1) συντονιστής μεταφραστών και πολιτισμικών διαμεσολαβητών, οκτώ (8) διερμηνείς και πολιτισμικοί διαμεσολαβητές από τα Αραβικά και τα Φαρσί, ένας (1) ψυχολόγος, δύο (2) υπεύθυνοι δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ένας (1) υπεύθυνος δημιουργικής απασχόλησης ενηλίκων και ένας (1) υπεύθυνος οικονομικών υπηρεσιών Δομής στη Βόρεια Ελλάδα.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν, θα είναι με σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, χωρίς όμως να γνωρίζουν το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους. Δεδομένου ότι αναφέρεται ως διάρκεια απασχόλησης «από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης την οποία θα καθορίσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Κάριτας Ελλάς».
Ένα άλλο αξιοπερίεργο στοιχείο είναι ότι ζητείται και από τα 23 άτομα που θα προσληφθούν να έχουν «πλήρη γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας Ελλάς, συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Καθολική Κοινωνική Διδασκαλία».
Αναλυτικά η προκήρυξη έχει ως εξής:

ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

Α. Κοινωνικός Λειτουργός (ΚΛ-21/11)
Την πλήρωση έξι (6) θέσεων υπαλλήλων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού, που θα απασχοληθεί στο Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, οι οποίες προβλέπονται στο αναφερόμενο Έργο, και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για τις έξι (6) θέσεις Κοινωνικού Λειτουργού, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.
Θα επιλεγούν οι  υποψήφιοι για την κάθε μια από τις έξι (6) θέσεις, των οποίων τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.      
2.   Αριθμός θέσεων Εργασίας: Έξι (6).  
3.   Ειδικότητα : Κοινωνικός Λειτουργός.
4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης: Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης την οποία θα καθορίσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Κάριτας Ελλάς, για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.          
5. Φορέας και Τόπος απασχόλησης: «Σωματείο Κάριτας Ελλάς», Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα.
6.Αναφέρεται στους: Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς, Υπεύθυνο Προγράμματος, Υπεύθυνο Πεδίου, Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής Οργάνωσης.  
7. Αντικείμενα εργασιών-Περίληψη
7.1 Βασικές Αρμοδιότητες
Ο Κοινωνικός Λειτουργός, θα παρέχει ολοκληρωμένες και περιεκτικές υπηρεσίες, με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού των προσφύγων και των μεταναστών ωφελουμένων του Προγράμματος, εντάσσοντας σε αυτές συλλογικές δραστηριότητες της Κοινότητας, ώστε να διευκολυνθεί η αποδοχή από τη Χώρα φιλοξενίας και τις τοπικές κοινωνίες. Ο Κοινωνικός Λειτουργός βοηθά στους τομείς της εισόδου των ωφελουμένων στα καταλύματα, για τη διαχείριση υποθέσεων, καθώς και για την οικονομική βοήθεια του νοικοκυριού σε πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν βραχυπρόθεσμο κατάλυμα στην Ελλάδα. Παρεμβαίνει, παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες σε ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί ως οι πλέον ευάλωτοι, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και παραπέμποντάς τους καταλλήλως σε Υπηρεσίες, Οργανώσεις, Φορείς  και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο. Ο Κοινωνικός Λειτουργός  παρέχει στήριξη στους ωφελούμενους στο πλαίσιο ομάδων πολλαπλών ειδικοτήτων και δράσεων.
7.2 Επιπλέον Αρμοδιότητες
Διαχείριση Υποθέσεων
• Διαχείριση των κοινωνικών υπηρεσιών στα κτίρια που αξιοποιούνται ως καταλύματα, περιλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικής, της διαρκούς αξιολόγησης αναγκών και της καθοδήγησης των ωφελούμενων στις κατάλληλες Υπηρεσίες, προκειμένου για ζητήματα νομικά και υγείας και για πρόσβαση σε ωφέλιμες υπηρεσίες και δραστηριότητες.
• Παροχή αξιολόγησης για αποδοχή υποθέσεων και αναφορά υποθέσεων στον ψυχολόγο για εξέταση, όταν χρειάζεται.
• Προγραμματισμός και διατήρηση/παρακολούθηση συναντήσεων  με ωφελούμενους.
•  Συντονισμός μέριμνας για τους ωφελούμενους  με το προσωπικό της Κάριτας, τους Εταίρους και τους εξωτερικούς Παρόχους υπηρεσιών.
Συντονιστής Υπηρεσιών
•  Παροχή παραπεμπτικών για επιπρόσθετες υπηρεσίες, όταν κρίνεται αναγκαίο.
•   Συνεργασία με επαγγελματίες που παρέχουν άλλες υπηρεσίες, από άλλες ομάδες, σε καθημερινή βάση.
Βασικές Εργασιακές Σχέσεις
Εσωτερικές: Ψυχολόγοι, Υπεύθυνος Προγράμματος, Υπάλληλοι Κτιρίου, Εκπαιδευτές, Διοργανωτής Δραστηριοτήτων Ένταξης .
Εξωτερικές: Καμμία
7.3 Προσόντα και Εμπειρία
•  Πανεπιστημιακός  τίτλος  σπουδών  κοινωνικής  εργασίας  απαραίτητος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Μεταπτυχιακός τίτλος θα συνεκτιμηθεί.
•  Τουλάχιστον δύο (2) έτη σχετικής εμπειρίας.
•  Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
•  Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
• Πλήρης γνώση και εκτίμηση για το όραμα και την αποστολή της Κάριτας, περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
•  Διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών, όπως αρμόζει.
•  Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον.
•  Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων Microsoft (Word, Excel και Outlook).
Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια / μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος  μέσα και γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα.  
Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου.
Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή τη θέση.
_____________________

Β. Συντονιστής Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνιολόγος (ΣΚΛ/Κ-21/11)

Την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού / Κοινωνιολόγου, που θα απασχοληθεί στο Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, οι οποίες προβλέπονται στο αναφερόμενο Έργο, και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για τη μία (1) θέση Συντονιστή Κοινωνικού Λειτουργού/Κοινωνιολόγου, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.
Θα επιλεγεί ο  υποψήφιος για την  μια (1) θέση, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.      
2.   Αριθμός θέσεων Εργασίας: Μία (1).  
3.   Ειδικότητα : Κοινωνικός Λειτουργός /Κοινωνιολόγος.
4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης: Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης την οποία θα καθορίσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Κάριτας Ελλάς, για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.          
5. Φορέας και Τόπος απασχόλησης: «Σωματείο Κάριτας Ελλάς», Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα.
6.Αναφέρεται στους: Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς, Υπεύθυνο Προγράμματος, Υπεύθυνο Πεδίου, Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής Οργάνωσης.  
7. Αντικείμενα εργασιών-Περίληψη
7.1 Βασικές Αρμοδιότητες
Ο  Συντονιστής Κοινωνικών Λειτουργών /Κοινωνιολόγος, θα παρέχει ολοκληρωμένες και περιεκτικές υπηρεσίες, με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού των προσφύγων και των μεταναστών ωφελουμένων του Προγράμματος, εντάσσοντας σε αυτές συλλογικές δραστηριότητες της Κοινότητας, ώστε να διευκολυνθεί η αποδοχή από τη Χώρα φιλοξενίας και τις τοπικές κοινωνίες. Ο Συντονιστής Κοινωνικών  Λειτουργών /Κοινωνιολόγος βοηθά στους τομείς της εισόδου των ωφελουμένων στα καταλύματα για τη διαχείριση υποθέσεων, καθώς και για την οικονομική βοήθεια του νοικοκυριού σε πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν βραχυπρόθεσμο κατάλυμα στην Ελλάδα. Παρεμβαίνει, παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες σε ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί ως οι πλέον ευάλωτοι, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και παραπέμποντάς τους καταλλήλως σε Υπηρεσίες, Οργανώσεις, Φορείς  και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο. Ο Συντονιστής Κοινωνικών Λειτουργών /Κοινωνιολόγος παρέχει στήριξη στους ωφελούμενους στο πλαίσιο ομάδων πολλαπλών ειδικοτήτων και δράσεων.
Κυρίως είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την αποδοτική  λειτουργία των Κοινωνικών Λειτουργών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη δομή του προγράμματος.
7.2 Επιπλέον Αρμοδιότητες
Διαχείριση Υποθέσεων
• Διαχείριση των κοινωνικών υπηρεσιών στα κτίρια που αξιοποιούνται ως καταλύματα, περιλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικής, της διαρκούς αξιολόγησης αναγκών και της καθοδήγησης των ωφελούμενων στις κατάλληλες Υπηρεσίες, προκειμένου για ζητήματα νομικά και υγείας και για πρόσβαση σε ωφέλιμες υπηρεσίες και δραστηριότητες.
• Παροχή αξιολόγησης για αποδοχή υποθέσεων και αναφορά υποθέσεων στον ψυχολόγο για εξέταση, όταν χρειάζεται.
• Προγραμματισμός και διατήρηση/παρακολούθηση συναντήσεων  με ωφελούμενους.
•  Συντονισμός μέριμνας για τους ωφελούμενους  με το προσωπικό της Κάριτας, τους Εταίρους και τους εξωτερικούς Παρόχους υπηρεσιών.
Συντονιστής Υπηρεσιών
•  Παροχή παραπεμπτικών για επιπρόσθετες υπηρεσίες, όταν κρίνεται αναγκαίο.
•   Συνεργασία με επαγγελματίες που παρέχουν άλλες υπηρεσίες, από άλλες ομάδες, σε καθημερινή βάση.
Βασικές Εργασιακές Σχέσεις
Εσωτερικές: Ψυχολόγος, κοινωνικοί λειτουργοί, Υπεύθυνος Προγράμματος, Υπάλληλοι Κτιρίου, Εκπαιδευτές, Διοργανωτής Δραστηριοτήτων Ένταξης .
Εξωτερικές: Καμία
7.3 Προσόντα και Εμπειρία
•  Πανεπιστημιακός  τίτλος  σπουδών  κοινωνικών επιστημών.
   Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης στις κοινωνικές επιστήμες είναι απαραίτητος.
•  Τουλάχιστον πέντε (5) έτη σχετικής εμπειρίας σε ανάλογες ή παρεμφερείς δομές.
•  Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
•  Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
• Πλήρης γνώση και εκτίμηση για το όραμα και την αποστολή της Κάριτας, περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
•  Διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών, όπως αρμόζει.
•  Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον.
•  Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων Microsoft (Word, Excel και Outlook).
Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια / μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος  μέσα και γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα.  
Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου.
Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή τη θέση.

Γ. Υπεύθυνος Κοινωνικών Λειτουργών/ (ΥΚΛ/ΚΛ-21/11)

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων υπαλλήλων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα του Υπεύθυνου Κοινωνικών Λειτουργών , που θα απασχοληθεί στο Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, οι οποίες προβλέπονται στο αναφερόμενο Έργο, και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για τις δύο (2) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών , θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.
Θα επιλεγούν οι  υποψήφιοι για τις  δύο (2) θέσεις, των  οποίων τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.      
2.   Αριθμός θέσεων Εργασίας: Δύο (2). 
3.   Ειδικότητα : Υπεύθυνος Κοινωνικών Λειτουργών.
4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης: Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης την οποία θα καθορίσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Κάριτας Ελλάς, για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.          
5. Φορέας και Τόπος απασχόλησης: «Σωματείο Κάριτας Ελλάς» Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα.
6.Αναφέρεται στους: Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς, Υπεύθυνο Προγράμματος, Υπεύθυνο Πεδίου, Συντονιστή Κοινωνικό Λειτουργό, Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής Οργάνωσης. 
7. Αντικείμενα εργασιών-Περίληψη
7.1 Βασικές Αρμοδιότητες
Ο  Υπεύθυνος Κοινωνικών Λειτουργών, θα παρέχει ολοκληρωμένες και περιεκτικές υπηρεσίες, με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού των προσφύγων και των μεταναστών ωφελουμένων του Προγράμματος, εντάσσοντας σε αυτές συλλογικές δραστηριότητες της Κοινότητας, ώστε να διευκολυνθεί η αποδοχή από τη Χώρα φιλοξενίας και τις τοπικές κοινωνίες. Ο Υπεύθυνος Κοινωνικών Λειτουργών βοηθά στους τομείς της εισόδου των ωφελουμένων στα καταλύματα, για τη διαχείριση υποθέσεων, καθώς και για την οικονομική βοήθεια του νοικοκυριού σε πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν βραχυπρόθεσμο κατάλυμα στην Ελλάδα. Παρεμβαίνει, παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες σε ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί ως οι πλέον ευάλωτοι, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και παραπέμποντάς τους καταλλήλως σε Υπηρεσίες, Οργανώσεις, Φορείς  και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο. Ο Υπεύθυνος Κοινωνικών Λειτουργών παρέχει στήριξη στους ωφελούμενους στο πλαίσιο ομάδων πολλαπλών ειδικοτήτων και δράσεων.
Κυρίως όμως ο Υπεύθυνος Κοινωνικών Λειτουργών θα εποπτεύει μια ομάδα Κοινωνικών Λειτουργών, η οποία θα δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη δομή. 
7.2 Επιπλέον Αρμοδιότητες
Διαχείριση Υποθέσεων
• Διαχείριση των κοινωνικών υπηρεσιών στα κτίρια που αξιοποιούνται ως καταλύματα, περιλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικής, της διαρκούς αξιολόγησης αναγκών και της καθοδήγησης των ωφελούμενων στις κατάλληλες Υπηρεσίες, προκειμένου για ζητήματα νομικά και υγείας και για πρόσβαση σε ωφέλιμες υπηρεσίες και δραστηριότητες.
• Παροχή αξιολόγησης για αποδοχή υποθέσεων και αναφορά υποθέσεων στον ψυχολόγο για εξέταση, όταν χρειάζεται.
• Προγραμματισμός και διατήρηση/παρακολούθηση συναντήσεων  με ωφελούμενους.
•  Συντονισμός μέριμνας για τους ωφελούμενους  με το προσωπικό της Κάριτας, τους Εταίρους και τους εξωτερικούς Παρόχους υπηρεσιών.
Συντονιστής Υπηρεσιών
•  Παροχή παραπεμπτικών για επιπρόσθετες υπηρεσίες, όταν κρίνεται αναγκαίο.
•   Συνεργασία με επαγγελματίες που παρέχουν άλλες υπηρεσίες, από άλλες ομάδες, σε καθημερινή βάση.
Βασικές Εργασιακές Σχέσεις
Εσωτερικές: Ψυχολόγοι, Υπεύθυνος Προγράμματος, Υπάλληλοι Κτιρίου, Εκπαιδευτές, Διοργανωτής Δραστηριοτήτων Ένταξης .
Εξωτερικές: Καμία
7.3 Προσόντα και Εμπειρία
•  Πανεπιστημιακός  τίτλος  σπουδών  κοινωνικών επιστημών  απαραίτητος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης στις κοινωνικές επιστήμες είναι απαραίτητος
•  Τουλάχιστον τρία (3) έτη σχετικής εμπειρίας σε ανάλογες ή παρεμφερείς δομές.
•  Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
•  Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
• Πλήρης γνώση και εκτίμηση για το όραμα και την αποστολή της Κάριτας, περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
•  Διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών, όπως αρμόζει.
•  Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον.
•  Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων Microsoft (Word, Excel και Outlook).
Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια / μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος  μέσα και γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα.  
Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου.
Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή τη θέση.

Δ. Συντονιστής Μεταφραστών και Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών (ΣΔΠΔ- 21/11)
Την πλήρωση μίας (1) θέσεως υπαλλήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα «Διερμηνέας και Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής», που θα απασχοληθεί στο αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» που εδρεύει στην Αθήνα, Καποδιστρίου 52, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, οι οποίες προβλέπονται στο αναφερόμενο έργο, και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για μία (1) θέση  Συντονιστή Διερμηνέων και Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.
Θα επιλεγεί  ο υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.
2.Αριθμός θέσεων Εργασίας : Μία (1).
3.Ειδικότητα: Συντονιστής Διερμηνέων και Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών (Αραβικά – Φαρσί).
4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης: Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης την οποία θα καθορίσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Κάριτας Ελλάς, για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.          
5.  Φορέας και Τόπος απασχόλησης: «Σωματείο Κάριτας Ελλάς», Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα.  
6. Αναφέρεται στους: Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς, Υπεύθυνο Προγράμματος,  Υπεύθυνο Πεδίου, Συντονιστή Κοινωνικών Λειτουργών, Υπεύθυνο Κοινωνικών Λειτουργών.
7.Αντικείμενα εργασιών-Περίληψη
Ο πρωταρχικός ρόλος του μεταφραστή - πολιτιστικού διαμεσολαβητή είναι να επικοινωνεί απευθείας με πρόσφυγες και μετανάστες διευκολύνοντας τη συνεργασία και συνεννόηση με τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ. Ο ρόλος του/της Διερμηνέα / Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:
7.1 Βασικές αρμοδιότητες
·        Μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
·        Μεταφέρει τον τρόπο εκφοράς του ομιλητή με όσο το δυνατόν  μεγαλύτερη ακρίβεια.
·        Διαπολιτισμική μεσολάβηση
·        Συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τους επωφελούμενους , ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και οι επωφελούμενοι κατανοούν  απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
·        Εξηγεί στους επωφελούμενους-ενοίκους  των οικημάτων  τους κανόνες συγκατοίκησης, συντήρησης καθώς και τις σχετικές διαδικασίες.
·        Διασφαλίζει ότι οι επωφελούμενοι αντιλαμβάνονται πλήρως τα δικαιώματά τους  και τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο πρόσβασής τους στις διάφορες υπηρεσίες του οικήματος
·        Συνοδεύει τους ενοίκους σε συναντήσεις, όπου απαιτείται διερμηνεία.    
 Κυρίως συντονίζει, οργανώνει, διαχειρίζεται και παρακολουθεί την εργασία των Διερμηνέων και Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών σε σχέση με τα ανατιθέμενα σε αυτούς καθήκοντα και υποχρεώσεις.                          
 Εργασιακές σχέσεις
Εσωτερικές: Κοινωνικοί Λειτουργοί, Υπεύθυνο Πεδίου, Υπεύθυνο Προγράμματος,  Πρόεδρο, Διευθύντρια και Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς.
Εξωτερικές: Καμία
7.2  Προσόντα και εμπειρία
·        Ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση επιθυμητή με εμπειρία συντονισμού και διαχείρισης ομάδων.
·        Ευχέρεια και άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο απαιτείται σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω γλώσσες: Αραβικά ή και Φαρσί. (Θα προτιμηθεί υποψήφιος, γνώστης και των δύο γλωσσών).
·        Άδεια εργασίας στην Ελλάδα (προαπαιτούμενο).
·        Εμπειρία σε εργασιακό περιβάλλον με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
·        Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας Ελλάς, συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Καθολική Κοινωνική Διδασκαλία.
·        Πολιτισμική ευαισθησία και άψογα επικοινωνιακά προσόντα
·        Ικανός/ή να τηρήσει τα αυστηρότερα πρότυπα εμπιστευτικότητας.
·        Πρόθυμος/η να συζητήσει ευαίσθητα θέματα με διακριτικό τρόπο.
·        Ικανός/ή να εργάζεται άνετα υπό πίεση
·        Εμπειρία με προγράμματα Microsoft
Απαραίτητη η καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των Προγραμμάτων μέσα και γύρω από τη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
Εργασιακό Περιβάλλον:
Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων οικιστικών κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου.
Αποποίηση ευθύνης : Αυτή η περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή τη θέση.

Ε. Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου (ΥΣΠ-21/11)
Την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα «Υπεύθυνος Συντονιστή Πεδίου», o οποίος θα απασχοληθεί στο Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Βορείου Ελλάδος, οι οποίες προβλέπονται στο αναφερόμενο Έργο, και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για μία (1) θέση  Υπεύθυνου Συντονιστή Πεδίου, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.    
Θα επιλεγεί ο υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.
2.Αριθμός θέσεων Εργασίας: Μία  (1).
3.Ειδικότητα : Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου.
4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης: Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης την οποία θα καθορίσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Κάριτας Ελλάς, για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.          
5.  Φορέας και Τόπος απασχόλησης: «Σωματείο Κάριτας Ελλάς», Θεσσαλονίκη, Βόρεια  Ελλάδα.  
6. Αναφέρεται στους: Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς, Υπεύθυνο Προγράμματος.
7.Αντικείμενα εργασιών-Περίληψη
7.1 Βασικές αρμοδιότητες
Ο Υπεύθυνος Πεδίου επιβλέπει τις Ομάδες παροχής άμεσης υποστήριξης σε πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι ζουν σε κέντρα φιλοξενίας της Κάριτας Ελλάς. Σε κτίριο που θα διατεθεί για τους σκοπούς του Προγράμματος, θα συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο του Προγράμματος και το Συντονιστή πεδίου, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ωφελούμενους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος
Διαχείριση Προσωπικού
• Επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την εργασία που παρέχεται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Διερμηνείς και Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές και γενικά όλου του προσωπικού των οικιστικών συγκροτημάτων της αρμοδιότητάς του.
• Επιτηρεί την καθημερινή εργασία του προσωπικού που απασχολείται στο Πρόγραμμα  στου οποίου το πεδίο είναι Υπεύθυνος και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές της Κάριτας Ελλάς και τις συμφωνίες με τους δωρητές.
Συντονισμός Υπηρεσίας
• Επίλυση υλικοτεχνικών ή διοικητικών προβλημάτων.
• Διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες παρέχονται άρτια  και δεν αλληλεπικαλύπτονται.
• Έλεγχος των μεμονωμένων διαμερισμάτων/χώρων και οικιστικών κτιρίων για τυχόν φθορές ή προβλήματα συντήρησης.
• Διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και των προτύπων ασφάλειας των οικιστικών κτιρίων, με τακτικούς ελέγχους στα διαμερίσματα και τις μονάδες για τυχόν υπάρχουσες ζημιές, φθορές, καθώς και για την καταγραφή αναγκών τακτικής συντήρησης.
Κυρίως ο Συντονιστής Υπεύθυνος Πεδίου έχει τη συνολική ευθύνη του συντονισμού και της λειτουργίας όλης της δομής της οργάνωσης συμπεριλαμβανομένου και του Ανθρώπινου Δυναμικού αυτής.
 Εργασιακές σχέσεις
Εσωτερικές: Υπεύθυνος Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας και Μάθησης (MEAL) προγράμματος
Εξωτερικές: Εξωτερικοί συνεργάτες πχ. Συντήρησης Κτιρίων κλπ.

7.2  Προσόντα και εμπειρία
·        Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών  στις κοινωνικές επιστήμες ή σε συναφή κλάδο.
·        Απαραίτητος ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες.
·        Τρία έως πέντε (3-5) έτη εργασιακής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένου, τουλάχιστον,  δύο (2) ετών σε ρόλο διαχείρισης ομάδας κρίσεων, ομάδων έκτακτων αναγκών και συντονισμού λειτουργίας δομών.
·        Εμπειρία σε εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες, θα προτιμηθεί.
·        Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας,   συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
·        Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα.
·        Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office.
Απαραίτητη η καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των Προγραμμάτων μέσα και γύρω από την Θεσσαλονίκη.
Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων οικιστικών κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου.
Αποποίηση ευθύνης : Αυτή η περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή τη θέση.
_____________________
ΣΤ. Διερμηνέας και Πολιτισμικός  Διαμεσολαβητής (ΔΠΔ-21/11)
Την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων υπαλλήλων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα «Διερμηνέας και Διαπολιτισμικός Διαμεσολαβητής», που θα απασχοληθούν στο αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» που εδρεύει στην Αθήνα, Καποδιστρίου 52, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, οι οποίες προβλέπονται στο αναφερόμενο έργο, και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για οκτώ (8) θέσεις  Διερμηνέα και Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.
Θα επιλεγούν  οι υποψήφιοι, των οποίων τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.
2.Αριθμός θέσεων Εργασίας : Οκτώ (8).
3.Ειδικότητα : Διερμηνέα και Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής (Αραβικά – Φαρσί).
4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης: Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης την οποία θα καθορίσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Κάριτας Ελλάς, για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.          
5.  Φορέας και Τόπος απασχόλησης: «Σωματείο Κάριτας Ελλάς», Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα.  
6. Αναφέρεται στους: Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς, Υπεύθυνο Προγράμματος, Υπεύθυνο Πεδίου, Συντονιστή Μεταφραστών και Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών, Συντονιστή Κοινωνικών Λειτουργών, Υπεύθυνο Ομάδας Κοινωνικών Λειτουργών, Κοινωνικό Λειτουργό.
7.Αντικείμενα εργασιών-Περίληψη
Ο πρωταρχικός ρόλος του Διερμηνέα είναι να επικοινωνεί απευθείας με πρόσφυγες και μετανάστες διευκολύνοντας τη συνεργασία και συνεννόηση με τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ. Ο ρόλος του/της Διερμηνέα - Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:
7.1 Βασικές αρμοδιότητες
·        Μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
·        Μεταφέρει τον τρόπο εκφοράς του ομιλητή με όσο το δυνατόν  μεγαλύτερη ακρίβεια.
·        Διαπολιτισμική μεσολάβηση
·        Συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τους επωφελούμενους , ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και οι επωφελούμενοι κατανοούν  απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
·        Εξηγεί στους επωφελούμενους-ενοίκους  των οικημάτων  τους κανόνες συγκατοίκησης, συντήρησης καθώς και τις σχετικές διαδικασίες.
·        Διασφαλίζει ότι οι επωφελούμενοι αντιλαμβάνονται πλήρως τα δικαιώματά τους  και τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο πρόσβασής τους στις διάφορες υπηρεσίες του οικήματος
·        Συνοδεύει τους ενοίκους σε συναντήσεις, όπου απαιτείται διερμηνεία.                              
 Εργασιακές σχέσεις
Εσωτερικές: Κοινωνικός Λειτουργός, Υπεύθυνο Πεδίου, Υπεύθυνο Προγράμματος,  Πρόεδρο, Διευθύντρια και Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς.
Εξωτερικές: Καμία
7.2  Προσόντα και εμπειρία
·        Ευχέρεια και άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο απαιτείται σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω γλώσσες: Αραβικά ή και Φαρσί. (Θα προτιμηθεί υποψήφιος, γνώστης και των δύο γλωσσών).
·        Άδεια εργασίας στην Ελλάδα (προαπαιτούμενο).
·        Εμπειρία σε εργασιακό περιβάλλον με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
·        Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας Ελλάς, συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Καθολική Κοινωνική Διδασκαλία.
·        Πολιτισμική ευαισθησία και άψογα επικοινωνιακά προσόντα
·        Ικανός/ή να τηρήσει τα αυστηρότερα πρότυπα εμπιστευτικότητας.
·        Πρόθυμος/η να συζητήσει ευαίσθητα θέματα με διακριτικό τρόπο.
·        Ικανός/ή να εργάζεται άνετα υπό πίεση
·        Εμπειρία με προγράμματα Microsoft
Απαραίτητη η καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των Προγραμμάτων μέσα και γύρω από την Θεσσαλονίκη, β. Ελλάδα.
Εργασιακό Περιβάλλον:
Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων οικιστικών κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου.
Αποποίηση ευθύνης : Αυτή η περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή τη θέση.

         Η. Ψυχολόγος (Ψ-21/11)
Την πλήρωση μίας (1) θέσεως υπαλλήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα Ψυχολόγου, που θα απασχοληθεί στο Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Β. Ελλάδος, οι οποίες προβλέπονται στο αναφερόμενο Έργο, και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για μία θέση (1)   Ψυχολόγου, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.
Θα επιλεγεί  ο/η  υποψήφιος/α, του /της  οποίου/ας τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.
2.Αριθμός θέσεων Εργασίας : Μία (1).
3.Ειδικότητα : Ψυχολόγος.
4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης: Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης την οποία θα καθορίσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Κάριτας Ελλάς, για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.          
5.  Φορέας και Τόπος απασχόλησης: «Σωματείο Κάριτας Ελλάς», Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα.  
6. Αναφέρεται στους:  Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς, Υπεύθυνο Προγράμματος, Συντονιστή Υπεύθυνου Πεδίου.
7.Αντικείμενα εργασιών-Περίληψη
Ο/Η Ψυχολόγος θα αξιολογεί τους ωφελούμενους που παραπέμπονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς του προγράμματος για περαιτέρω βοήθεια. Θα παρέχει έναν περιορισμένο αριθμό συνεδριών συμβουλευτικής στους ωφελούμενους που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη. Ο ρόλος του/της Ψυχολόγου περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:
Εργασιακές σχέσεις
Εσωτερικές: Κοινωνικός Λειτουργός, Υπεύθυνός Κοινωνικής Πολιτικής Οργάνωσης, Υπεύθυνο Πεδίου, Συντονιστής Πεδίου
Εξωτερικές: Καμία
7.1            Βασικές Αρμοδιότητες
·        Συνεργασία:
Με τους κοινωνικούς λειτουργούς για μια αρχική αξιολόγηση αναφορικά με τη ανάγκη αποδοχής για όλους τους ωφελούμενους. Για τους ωφελούμενους που κρίνεται ότι χρειάζεται περαιτέρω συμβουλευτική, οι Ψυχολόγοι θα πραγματοποιούν ξεχωριστή αξιολόγηση.
Οι αξιολογήσεις θα τεκμηριώνονται σύμφωνα με τα κριτήρια της ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ και επιστημονικά κριτήρια.
·        Συμβουλευτική
Παροχή συνεδριών συμβουλευτικής για τους επιλεγμένους ωφελούμενους.
Συνεργασία με τους κοινωνικούς λειτουργούς και υποστήριξη-καθοδήγηση  του προσωπικού για τη διαδικασία  εντοπισμού των ωφελούμενων που χρειάζονται περαιτέρω υπηρεσίες.
Παροχή παραπεμπτικών για άλλους παρόχους, όπου και  όταν απαιτείται.
7.2 Προσόντα και εμπειρία
·        Πανεπιστημιακός τίτλος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
·        Μεταπτυχιακός τίτλος θα συνεκτιμηθεί
·        4-5 έτη εμπειρίας στην άσκηση του επαγγέλματος.
·        Η εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες ή/και μετανάστες θα προτιμηθεί.
·        Γνώση και πλήρης αποδοχή του οράματος και της αποστολής της Κάριτας συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
·        Τήρηση απορρήτου.
·        Εστίαση στο αποτέλεσμα και ικανότητα εργασίας με ελάχιστη εποπτεία.
·        Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητες διαπροσωπικής επαφής.
·        Ικανότητα εργασίας με προθεσμίες και με συγκεκριμένα πρότυπα.
·        Υψηλό επίπεδο γνώσης στην αγγλική γλώσσα θα προτιμηθεί.
·        Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα
Εργασιακό περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.
Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός της περιοχής της Θεσσαλονίκης, Β. Ελλάδα.
Ο/Η Ψυχολόγος θα αξιολογεί τους ωφελούμενους που παραπέμπονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς του προγράμματος για περαιτέρω βοήθεια. Θα παρέχει έναν περιορισμένο αριθμό συνεδριών συμβουλευτικής στους ωφελούμενους που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη. 
Αποποίηση ευθύνης : Αυτή η περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή τη θέση.

Θ. Υπεύθυνος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΥΔΑΠ-21/11)
Την πλήρωση δύο (2) θέσεων υπαλλήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα «Υπεύθυνος Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών», που θα απασχοληθούν στο Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες προβλέπονται στο αναφερόμενο έργο, και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.  Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για δύο (2) θέσεις Υπεύθυνου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.    
 Θα επιλεγεί ο υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.      
2.   Αριθμός θέσεων Εργασίας:  Δύο (2)
3.   Ειδικότητα : Υπεύθυνος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης: Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης την οποία θα καθορίσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Κάριτας Ελλάς, για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.          
5.  Φορέας και Τόπος απασχόλησης: «Σωματείο Κάριτας Ελλάς», Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα.              
6. Αναφέρεται στους: Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς,  Υπεύθυνο Προγράμματος, Υπεύθυνο Συντονιστή Πεδίου.
7. Αντικείμενα εργασιών-Περίληψη
Ο Υπεύθυνος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του συνόλου των δραστηριοτήτων στο χώρο όπου έχει οριστεί. Παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και ασφάλειας δημιουργώντας κατάλληλο πεδίο δράσης με δημιουργικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά άτυπες μέσα από εξιστόρηση ιστοριών, παιχνιδιών ατομικών και ομαδικών που βοηθούν στο να περάσουν μηνύματα, να πάρει μηνύματα προς αξιοποίηση αναφορικά με τους ανήλικους πρόσφυγες.
Στα πλαίσια αυτά θα αναπτύξει ένα σύστημα ασφάλειας για τα παιδιά, τα οποία θα τα προφυλάσσει από κάθε κακό, εξασφαλίζοντας την ασφαλή τους πορεία από κάθε κίνδυνο, εσωτερικό ή εξωτερικό. Συντάσσει αναφορές και κάνει παρεμβάσεις βάσει της πολιτικής που ορίζεται. 
7.1 Κύρια αρμοδιότητα
·        Επιβλέπει και υποστηρίζει τα παιδιά ψυχοκοινωνικά, δημιουργικά με δραστηριότητες εκτός των τυπικών εκπαιδευτικών πλαισίων.
·        Επιβεβαιώνει ότι ο χώρος είναι ασφαλής και η ατμόσφαιρα φιλική για τα παιδιά.
·        Διεξάγει καθημερινή οπτική αξιολόγηση των παιδιών και εξασφαλίζει ποικιλία δομημένων παιχνιδιών και δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών.
·        Εξασφαλίζει ότι τα παιδιά αισθάνονται άνετα, ασφαλή και σεβαστά από τους υπόλοιπους.
·        Δημιουργεί ένα σύστημα εναλλαγής παιχνιδιών, όπου βοηθάει τα παιδιά στο να μοιράζονται κοινές εμπειρίες και πράγματα.
·        Ο ίδιος αποτελεί πρότυπο μοντέλο για τα παιδιά, στο πώς να επιλύουν συγκρούσεις και διαφωνίες
·        Διασφαλίζει ότι στο τέλος της ημέρας όλα τα παιχνίδια είναι τακτοποιημένα και στον αριθμό που ήταν
·        Ενημερώνει την κοινότητα (οργανισμό – γονείς) για όποια θέματα προκύψουν.
·        Διασφαλίζει την παρουσία τουλάχιστον ενός γονέα κοντά στα γραφεία του οργανισμού
Βασικές Σχέσεις Εργασίας
·        Εξωτερικές: Καμία
·        Εσωτερικές: Ωφελούμενοι, Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου, Υπεύθυνος Πεδίου, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Υπεύθυνο Κοινωνικής Οργάνωσης Υπηρεσιών, Ψυχολόγοι, Διερμηνείς και  Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές.

7.2Προσόντα και εμπειρία
•         Πανεπιστημιακός τίτλος παιδαγωγικών σπουδών ή σε συναφή κλάδο (προαπαιτούμενο).
•         Τουλάχιστον δύο (2)  έτη  εργασιακής εμπειρίας με παιδιά πρόσφυγες.
•         Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας  Ελλάς συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική  Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
•         Εφευρετικός, υπομονετικός, ανοιχτός σε προκλήσεις, με όρεξη και ευχάριστη διάθεση
•         Αποδεδειγμένα οργανωτικά προσόντα και ικανότητα να διαχειρίζεται, συγχρόνως,  πολλές εργασίες.
•         Εμπειρία στη διαχείριση ευαίσθητων καταστάσεων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.
•         Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office.
•         Οργανωτικά και επικοινωνιακά προσόντα. Υψηλό επίπεδο ικανότητας χειρισμού της Ελληνικής γλώσσας, στην ομιλά και τη γραφή, και της Αγγλικής  Γλώσσας.
•         Προθυμία να εργαστεί υπό πίεση.
·        Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των Προγραμμάτων μέσα και γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Β. Ελλάδα.
·        Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων οικιστικών κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου.
·        Αποποίηση ευθύνης : Αυτή η περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή τη θέση.

Ι. Υπεύθυνος Δημιουργικής Απασχόλησης Ενηλίκων (ΥΔΑΕ-21/11)
Την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα «Υπεύθυνος Δημιουργικής  Απασχόλησης  Ενηλίκων», που θα απασχοληθούν στο Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες προβλέπονται στο αναφερόμενο έργο, και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.  Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για μία (1) θέση Υπεύθυνου Δημιουργικής Απασχόλησης Ενηλίκων, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.    
 Θα επιλεγεί ο υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.      
2.   Αριθμός θέσεων Εργασίας:  Μία (1)
3.   Ειδικότητα : Υπεύθυνος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης: Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης την οποία θα καθορίσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Κάριτας Ελλάς, για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.          
5.  Φορέας και Τόπος απασχόλησης: «Σωματείο Κάριτας Ελλάς» Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα.              
6. Αναφέρεται στους: Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς,   Υπεύθυνο Προγράμματος, Υπεύθυνο Συντονιστή Πεδίου.
7. Αντικείμενα εργασιών-Περίληψη
Ο Υπεύθυνος δημιουργικής απασχόλησης ενηλίκων είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του συνόλου των δραστηριοτήτων στο χώρο όπου έχει οριστεί. Παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και ασφάλειας δημιουργώντας κατάλληλο πεδίο δράσης με δημιουργικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά άτυπες μέσα από εξιστόρηση ιστοριών, παιχνιδιών ατομικών και ομαδικών που βοηθούν στο να περάσουν μηνύματα, να πάρει μηνύματα προς αξιοποίηση αναφορικά με τους ενήλικους πρόσφυγες.
Στα πλαίσια αυτά θα αναπτύξει ένα σύστημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, τους οποίους  θα  προφυλάσσει από κάθε κακό, εξασφαλίζοντας την ασφαλή τους πορεία από κάθε κίνδυνο, εσωτερικό ή εξωτερικό. Συντάσσει αναφορές και κάνει παρεμβάσεις βάσει της πολιτικής που ορίζεται. 
7.1 Κύρια αρμοδιότητα
·        Επιβλέπει και υποστηρίζει τα άτομα ψυχοκοινωνικά, δημιουργικά με δραστηριότητες εκτός των τυπικών εκπαιδευτικών πλαισίων.
·        Επιβεβαιώνει ότι ο χώρος είναι ασφαλής και η ατμόσφαιρα φιλική.
·        Διεξάγει καθημερινή οπτική αξιολόγηση των ενηλίκων και εξασφαλίζει ποικιλία δομημένων παιχνιδιών και δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των ενηλίκων.
·        Εξασφαλίζει ότι όλοι αισθάνονται άνετα, ασφαλείς και σεβαστοί από τους υπόλοιπους.
·        Δημιουργεί ένα σύστημα εναλλαγής παιχνιδιών, όπου βοηθάει στο να μοιράζονται κοινές εμπειρίες και πράγματα.
·        Ο ίδιος αποτελεί πρότυπο μοντέλο για τους ενήλικες, στο πώς να επιλύουν συγκρούσεις και διαφωνίες
·        Ενημερώνει την κοινότητα (οργανισμό) για όποια θέματα προκύψουν.
Βασικές Σχέσεις Εργασίας
·        Εξωτερικές: Καμία
·        Εσωτερικές: Ωφελούμενοι, Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου, Υπεύθυνος Πεδίου, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Υπεύθυνο Κοινωνικής Οργάνωσης Υπηρεσιών, Ψυχολόγοι, Διερμηνείς και  Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές.

7.3Προσόντα και εμπειρία
•         Πανεπιστημιακός τίτλος  σπουδών εκπαίδευσης ενηλίκων  ή σε συναφή κλάδο (προαπαιτούμενο).
•         Τουλάχιστον δύο (2)  έτη  εργασιακής εμπειρίας με πρόσφυγες.
•         Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας  Ελλάς συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική  Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
•         Εφευρετικός, υπομονετικός, ανοιχτός σε προκλήσεις, με όρεξη και ευχάριστη διάθεση
•         Αποδεδειγμένα οργανωτικά προσόντα και ικανότητα να διαχειρίζεται, συγχρόνως,  πολλές εργασίες.
•         Εμπειρία στη διαχείριση ευαίσθητων καταστάσεων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.
•         Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office.
•         Οργανωτικά και επικοινωνιακά προσόντα. Υψηλό επίπεδο ικανότητας χειρισμού της Ελληνικής γλώσσας, στην ομιλά και τη γραφή, και της Αγγλικής  Γλώσσας.
•         Προθυμία να εργαστεί υπό πίεση.
·        Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των Προγραμμάτων μέσα και γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Β. Ελλάδα.
·        Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων οικιστικών κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου.
·        Αποποίηση ευθύνης : Αυτή η περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή τη θέση.

Κ. Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών Δομής στη Βόρεια Ελλάδα (ΥΟΥΔ-21/11)
Την πλήρωση μίας (1) θέσης υπαλλήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα «Υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρεσιών Δομής», που θα απασχοληθεί στο Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες προβλέπονται στο αναφερόμενο έργο, και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.  Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για μία (1) θέση Υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρεσιών Δομής, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.
Θα επιλεγεί ο υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.      
2.   Αριθμός θέσεων Εργασίας:   Μία (1)
3.   Ειδικότητα : Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών Δομής.
4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης: Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης την οποία θα καθορίσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Κάριτας Ελλάς, για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.          
5.  Φορέας και Τόπος απασχόλησης: «Σωματείο Κάριτας Ελλάς» Θεσσαλονίκης Βόρεια Ελλάδα.              
6. Αναφέρεται στους: Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς, Υπεύθυνο Προγράμματος και Υπεύθυνο Οικονομικής Παρακολούθησης Προγράμματος.
7. Αντικείμενα εργασιών-Περίληψη
7.1 Κύρια αρμοδιότητα
Ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών Δομής θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Οικονομικής Παρακολούθησης του Προγράμματος και ως κύρια αρμοδιότητά του/της θα έχει την καθημερινή οικονομική παρακολούθηση της δομής του προγράμματος και της προετοιμασίας οικονομικών αναφορών.
Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών Δομής θα βοηθά στην:
·        Ημερήσια παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών της δομής του προγράμματος
·        Προετοιμασία εντύπων πληρωμών και προκαταβολών και έλεγχο αυτών σύμφωνα με τις προκαθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές.
·        Προετοιμασία Οικονομικών αποτελεσμάτων της δομής του προγράμματος
·        Επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της δομής.
·        Παρακολούθηση των πληρωμών των προμηθευτών της δομής
·        Έλεγχο των επιλέξιμων δαπανών και εξόδων  της δομής
·        Παρακολούθηση του προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες της δομής
·        Διατήρηση των οικονομικών φακέλων/ αρχείων της δομής του και διασφάλιση ότι τα απαραίτητα έντυπα συμπληρώνονται ορθώς
·        Διασφάλιση  της συμμόρφωσης των συναλλαγών δαπανών που διενεργούνται από τα επιτόπια γραφεία, ελέγχοντας ότι οι δαπάνες σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου της δομής. Επίσης ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα δαπανών είναι πλήρη, καθώς και η επιβεβαιώση της  ακρίβειας των ποσών και η  ύπαρξη αποδεικτικών παραλαβής υπηρεσιών και αγαθών πριν την πληρωμή.
·        Επιβεβαίωση ότι όλα τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν τους κατάλληλους κωδικούς (ημερομηνία, λογιστικός κωδικός, αναλυτικοί κωδικοί) και ότι τοποθετούνται σε φακέλους σε αύξουσα σειρά με βάση τους αριθμούς συναλλαγής για εύκολη μελλοντική αναφορά.
·        Προετοιμασία των  ταμειακών αιτημάτων για τον επόμενο μήνα.
·        Διατήρηση της ασφάλειας των μετρητών.
Εργασιακές σχέσεις
·        Εσωτερικές: Λογιστήριο, Οικονομική Διεύθυνση Προγράμματος, Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου
·        Εξωτερικές: Προμηθευτές και άλλους οικονομικά συναλλασσόμενους (φορείς / φυσικά πρόσωπα

7.2 Προσόντα και Εμπειρία
·        Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ Χρηματοοικονομικών, Οικονομικών ή Λογιστικής κατεύθυνσης ή πτυχίου ΑΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης.
·        Τουλάχιστον τρία (3) έτη εργασιακής εμπειρίας σε διεύθυνση οικονομικής διαχείρισης, ιδιαίτερα σε ΜΚΟ, σε τομέα υποστήριξης οικονομικών πόρων από δημόσιους και ιδιώτες δωρητές.
·        Επιθυμητή καλή γνώση Αγγλικών και αγγλικής οικονομικής ορολογίας καθώς και της αντίστοιχης ελληνικής.
·        Έντονο ομαδικό πνεύμα και διαπροσωπικές δεξιότητες, ενεργητική και θετική προσέγγιση, ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων.
·        Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων
·        Άριστες γνώσεις Η/Υ : Word, Excel, Outlook, Power- Point
·        Πλήρης γνώση και εκτίμηση για το όραμα και την αποστολή της Κάριτας Ελλάς, περιλαμβανομένης και της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας..
·        Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και παρακολούθησης έργων
·        Συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
·        Υψηλός βαθμός ακρίβειας για τη διασφάλιση της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων
·        Έμφαση στην λεπτομέρεια και στην παράδοση αξιόπιστης και ποιοτικής εργασίας
·        Υπευθυνότητα και εχεμύθεια
·         Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων του Προγράμματος
 Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των Προγραμμάτων μέσα και γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Β. Ελλάδα.
Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων οικιστικών κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου.
Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή τη θέση.
_____________________________________
Αίτηση Πρόσληψης:
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν το βιογραφικό τους πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν το βιογραφικό τους ή με δυνατότητα ανανέωσης τουλάχιστον, για όσο διάστημα προβλέπει η σύμβαση εργασίας.
Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στον Φορέα Κάριτας Ελλάς τη συμπληρωμένη αίτηση, συνοδευτική επιστολή και πλήρες Βιογραφικό σημείωμα, με την όποια προϋπηρεσία του σε  παρεμφερή  Προγράμματα, σε  επιμορφωτικά  Σεμινάρια, την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση του χρήσιμα βιογραφικά του στοιχεία, για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων του.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης τα ακόλουθα:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό είναι αληθή,
β) Σε περίπτωση επιλογής και πρόσληψης, υποχρεούνται να προσκομίσουν φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των ανωτέρω
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα. 
δ)  Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητάς του.
ε) Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης σε τόπο και χρόνο, για τους οποίους θα ενημερωθούν έγκαιρα οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους στην ελληνική γλώσσα(επιθυμητή η αγγλική μετάφρασή του) δηλώνοντας σαφώς για ποια θέση ενδιαφέρονται:
α) Στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς - Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32, Αθήνα, 7ος όροφος, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, και το αργότερο έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016.
 β) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση shelterproject@caritas.gr με θέμα: “Αίτηση για θέση εργασίας ..................... με τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης, (Ονομ/πώνυμο) Θεσσαλονίκη, Β. Ελλάδα  και
 γ) Ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο ή με courier στην ως άνω διεύθυνση.
Καταληκτική προθεσμία, για όλες τις περιπτώσεις παραλαβής από την Κάριτας Ελλάς των δικαιολογητικών, είναι η Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016.
Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (αίτηση, συνοδευτική επιστολή, δικαιολογητικά και βιογραφικό  σημείωμα), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Τα δικαιολογητικά και το βιογραφικό των υποψηφίων θα ελεγχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα καλέσει σε συνέντευξη όσους θα κρίνει θετικά.
Ολόκληρη η προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.caritas.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.