Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, ώρα 21:00, το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση θα γίνει  στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:     Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
                    Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς- κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 2οΈγκριση της υπ’ αριθμ. 427/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 2016. 
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 3ο:  Ανάκληση της υπ’ αριθμ 119/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2016, ποσού 29.631,64 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 5ο:  Αποδοχή απόφασης ένταξης και έγκριση Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με Ίδια μέσα της Πράξης «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Καλαμαριάς»  στο Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ098 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου και  Κοινωνικής Μέριμνας Αλληλεγγύης & Δημ. Υγείας – κ. Μ. Παυλίδου-Βασιλειάδου.
ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση παράτασης για διάστημα τεσσάρων μηνών της υπ’ αριθ. πρωτ. 41071/15 σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την εργασία διαχείρισης ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Καλαμαριάς
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Ανακύκλ. και Πρασίνου. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση πρότασης της Δ/νσης Πρασίνου υποβολής φακέλων περί έκδοσης άδειας κοπής δώδεκα (12) δένδρων σε σημεία του Δήμου.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθ., Ανακύκλ. και Πρασίνου. – κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ.172/2016 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά εξέταση της υπ’ αριθμ. 36135/13.10.2015 αίτησης του κ. Αναστάσιου Τερζίδη για χορήγηση τμήματος κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση Περιπτέρου και του εξοπλισμού του.
                 Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης

ΘΕΜΑ 9:  Έγκριση της υπ’ αριθμ.173/2016 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Εξέταση της με αριθμ. πρωτ.: 29972/02-09-2016 αίτησης του κ. Δαμόπουλου Βασιλείου για  παραχώρηση αίτηση χώρου επί του οδοστρώματος.

                     Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.183/2016 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την κατάργηση της θέσεως του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Ι. Πασσαλίδη 47 &  Μουρουζιδών και την αποξήλωση του υφισταμένου εξοπλισμού μαζί με τη βάση.
                      Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση της υπ΄αριθμ.184/2016 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τη διατήρηση της θέσεως του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 3/8 & Μυστρά και την αποξήλωση του υφισταμένου εξοπλισμού μαζί με τη βάση.
                     Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 68θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι. – ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ο.Ε.
               Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – κ. Σ. Ζαμπέτογλου 
ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 75θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του κ. του ΑΛΑΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ.
               Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτ. Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – κ. Σ. Ζαμπέτογλου 
ΘΕΜΑ 14ο:Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και επιτροπών παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμαριάς.
  Εισηγητής:  Πρόεδρος του Δ.Σ. της Σ.Ε.Σ. Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης – κ. Α. Τσαπακίδου - Τσομπανάκη
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 51/2016 απόφασης Δ.Σ. για καθορισμό συνεισφοράς φοίτησης νηπίων στους Π.Σ., απαλλαγές-εκπτώσεις για το σχολικό έτος 2016-2017, του «Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Ανοικτής Προστασίας  Ηλικιωμένων» Δήμου Καλαμαριάς και τροποποίηση μέρους αυτής.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α. & Α.Π.Η. – κ. Σ. Πετκάκης
ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 152/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.  που αφορά την έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης πεπραγμένων για την χρονική περίοδο 01/01/2015-31/12/2015.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.  – κ. Ο. Αντωνούδη  
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 188/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.  που αφορά έκθεση διαχειριστικού ελέγχου για τη χρήση  01/01/2015-31/12/2015.

                   Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.  – κ. Ο. Αντωνούδη   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.