Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

Προβλήματα των εργαζομένων του δήμου Θερμαϊκού

Σειρά σοβαρών εργασιακών προβλημάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους στο δήμο Θερμαϊκού, έθεσε πρόσφατα με επιστολή του προς το δήμαρχο Γιάννη Μαυρομάτη, ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού . Μεταξύ των προβλημάτων αυτών είναι:

1. ∆εν εφαρµόζεται ο Ν. 3852/10 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) όσο αφορά στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες, δηλαδή δεν λειτουργούν µόνο οι προβλεπόµενες αποκεντρωµένες υπηρεσίες.
2. Οι αιρετοί δεν είναι ενηµερωµένοι για τις αρµοδιότητες και το ρόλο τους. Πολλοί αιρετοί απασχολούν για το ίδιο θέµα τον ίδιο εργαζόµενο χωρίς µάλιστα να τηρούν την ιεραρχία. Συνεχίζονται οι µη ενδεδειγµένες συµπεριφορές µεταξύ "συνεργατών" και δεν τηρείται η αρχή της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ ∆ιοίκησης – Εργαζοµένων.
3. Μέσα σε τρεις µήνες έχουν γίνει πάρα πολλές µετακινήσεις υπαλλήλων ,ακόµα και µεταξύ διαφορετικών οργανικών µονάδων ,καθώς και χωροταξικές, χωρίς να ζητείται η γνώµη των ∆ιευθυντών και των Προϊσταµένων Τµηµάτων. Υπάρχουν υπάλληλοι που έχουν µετακινηθεί δύο φορές µέσα σ’ ένα µήνα. Μερικές από αυτές έχουν γίνει άτυπα (προφορικά), χωρίς ξεκάθαρα κριτήρια και ανάλογη προετοιµασία υλικοτεχνικής υποδοµής, µε αποτέλεσµα υπηρεσίες που λειτουργούσαν να αποσυντονίζονται, να χάνονται εργατοηµέρες για την µετεγκατάσταση, για την ενηµέρωση των νέων καθηκόντων και χωρίς να αναπληρώνονται τα κενά. Παραµένει η υποστελέχωση των Υπηρεσιών Προµηθειών, Εσόδων, Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδοµών, Κοιµητηρίων. Απαιτείται η τήρηση του άρθρου 35 του Κώδικα ∆ηµοτικών Υπαλλήλων το οποίο προβλέπει ότι «ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου για τον οποίο προσλήφθηκε».
4. Η έλλειψη υπηρεσιακών οχηµάτων, έχει ως αποτέλεσµα οι εργαζόμενοι να χρησιµοποιούν τα δικά τους Ι.Χ. πράγµα παράνοµο και µάλιστα χωρίς αποζηµίωση. Η έλλειψη προσωπικού και η µη σωστή κατανοµή του υπάρχοντος στις υπηρεσίες, έχει ως αποτέλεσµα οι συνάδελφοι να υπερβάλλουν εαυτούς για να ανταποκριθούν στις αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες.
6. ∆εν έχει γίνει προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό.
7. ∆εν τηρείται η νοµοθεσία για την κίνηση του στόλου των απορριµµατοφόρων και των µηχανηµάτων έργου. Απαιτείται ανανέωση του στόλου των απαρχαιωµένων απορριµµατοφόρων γιατί οι εργαζόμενοι διακινδυνεύουν τη σωµατική τους ακεραιότητα και τη ζωή τους ακόµη.
8. Απαιτείται η προµήθεια οχηµάτων για τη συλλογή ογκωδών και για την υπηρεσία πρασίνου.
9. Το αµαξοστάσιο Επανοµής χρήζει ανακαίνισης (πλακάκια, θέρµανση, απεντόµωση και µυοκτονία, FAX).
10.Επιβάλλεται η τοποθέτηση κλητήρων που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τα ΚΕΠ και η εξασφάλιση οχηµάτων για την µετακίνησή τους. Σχετικά µε τους ήδη υπάρχοντες κλητήρες, θα πρέπει να εξασφαλιστεί και δεύτερο όχηµα για την µετακίνηση τους.
11. Τα προβλήµατα υγρασίας στο ΚΕΠ Επανοµής θα πρέπει άµεσα να αποκατασταθούν.
12. Απαιτείται η εξεύρεση κατάλληλου χώρου για την εύρυθµη λειτουργία της Αποθήκης του ∆ήµου.
13. Επισηµαίνεται η έλλειψη αναλωσίµων, ειδών υγιεινής, καθαριότητας, και ευπρεπισµού, σε όλες τις Υπηρεσίες. Επίσης θα πρέπει δροµολογηθούν οι απαιτούµενες ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η συντήρηση των ψυκτών νερού, οι οποίοι ήδη έχουν µεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του συντηρητή.
14. Έχει δηµιουργηθεί χωροταξικό πρόβληµα στο ∆ηµαρχείο και προτείνεται η αξιοποίηση δηµοτικού ακινήτου για την στέγαση κάποιων υπηρεσιών.

15. ∆εν έχει παραχωρηθεί χώρος για τα γραφεία του Συλλόγου. Πρέπει να γίνει κατανοητό, εκ µέρους της αιρετής διοίκησης, ότι οι εργαζόµενοι επιθυµούν συνεννόηση, συνεργασία , προγραµµατισµό στις εργασίες, έτσι ώστε να παρέχονται στους δηµότες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Τονίζεται η ανάγκη για τήρηση της νοµιµότητας και των ορθών διαδικασιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.